Wytyczne dla Autorów: linia

1. Każdy Autor może wystąpić maksymalnie dwa razy we wszyskich zgłoszonych na konferencję referatach.
2. W tym samym czasopiśmie nie może się ukazać więcej niż jeden artykuł danego Autora (współautora).
3. Zespół Autorów jednego artykułu nie może liczyć więcej niż pięć osób.
4. Zgłoszenia referatu dokonuje wyłącznie pierwszy Autor. Korespondencja dotycząca tego artykułu kierowana jest tylko na jego adres mailowy.
5. W zgłoszeniu należy podać: Autora (Autorów), tytuł referatu w języku polskim i angielskim, język w jakim zostanie przesłany tekst, streszczenie w języku polskim (1500 do 2000 znaków), nazwa czasopisma (lub czasopism) do którego Autorzy kierują artykuł.
6. Pełny tekst artykułu należy przygotować zgodnie z wytycznymi wskazanego przez Komitet Naukowy czasopisma (patrz linki poniżej).
7. Zwracamy uwagę na poprawne sformatowanie załączonej bibliografii, podanie słów kluczowych, abstractów, afiliacji itp.
8. Całkowita objętość artykułu, z wszystkimi wymaganymi danymi, nie może przekraczać 8 stron (Acta, PNIiKŚ) i 10 stron (ACE, OE) sformatowanych zgodnie z wymaganiami redakcji danego czasopisma.
9. Wszyscy Autorzy zobowiązani są do złożenia oświadczeń zgodnych z wymaganiami wskazanego czasopisma.

Linki do wytycznych dla Autorów posczszególnych czasopism:

Archives of Civil Engineering

Acta Scientiarum Polonorum seria Architectura

Open Engineering

Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska
most